หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา ภาค ก.+ข. สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (TBC)

ผู้เข้าชม 64 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1211
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี65 (TBC)

∝ ISBN .   ---

พิมพ์เมื่อ : 2565

จำนวน:  262 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็กแบบชีท  <<
 

สารบัญ

***ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)    

*แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป                                                                              

*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                         

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                           

*แนวโน้มการศึกษายุคใหม่                                                                                             

* การจัดการศึกษาหลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอน                                                               

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                       

*ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                    

*การประเมินโครงการ                                                                                                  

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                    

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                            

*แนวข้อสอบ การวัดผล ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา                                                

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองฯลฯ       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top