หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (TBC)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1216
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (TBC)

∝ ISBN . BB-281

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  320 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม  สันกาว<<
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                             

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                          

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564     

*พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

*กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547     

*ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.2547         

*ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

*ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                       

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                             

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top