หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(TBC)

ผู้เข้าชม 37 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1223
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(TBC)

∝ ISBN .  BB-289

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  426 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว  <<
 

สารบัญ

*วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)                                        

*อุปมา – อุปไมย                                                                                                           

*อนุกรม                                                                                                                       

*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                       

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                       

*การหาค่าที่อยู่รหว่างกลางของคำ แบบจัดเข้าพวก  แบบไม่เข้าพวก                                    

*แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                                      

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                               

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                        

*มิติสัมพันธ์ เชาว์ปัญญา                                                                                            

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนน 30  คะแนน)                                                    

*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 2552       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.  2562                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 2562  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                                                                  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                

*เจาะข้อสอบพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ชุดที่ 2           

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                         

วิชาภาษาไทย (คะแนน 20 คะแนน)

*เจาะข้อสอบการสะกดคำ / การใช้คำที่ไม่ถูกต้อง/การใช้คำราชาศัพท์/การเติมคำลงในช่องว่าง        

*เจาะข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ                                                                                   

*หลักการทำข้อสอบตีความ/การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ                                   

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนน 20 คะแนน)

*สรุปหลักไวยากรณ์ที่น่าออกสอบ และเจาะข้อสอบ                                                           

*เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                          

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                                           

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                                                   

*เจาะข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top