หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (NV)

ผู้เข้าชม 17 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV047
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี66 (NV)

พิมพ์     :   เมษายน 2566 

จำนวน  : 301 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรงมหาดไทย เรื่องรับสมัครฯ

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                        

                      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566                                                                                         

 1 วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ                         

    ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง

                  เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครอง

                  การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง

                       เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ

                 1.2 การเมือง การปกครอง การบริหารราชการ

                 1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

    ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

                 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

                 2.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

                 2.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                 2.4 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                 2.5 กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

                 2.6 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

                       และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

                 2.7 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

                 2.8 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

                 2.9 กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

                 2.10 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

                 2.11 กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ

2.วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ                                           

    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย                 

3.วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

              3.1 Structure

              3.2 Vocabulary

              3.3 Reading Comprehension

4.วิขาความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล .

   ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                          

             4.1 แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

             4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ

             4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5.ความรู้และทักษะพื้นฐานในวิชาชีพที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                                                

             5.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเงิน บัญชี งบประมาณ 

             5.2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

             5.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงิน 

                   รายงานการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

             5.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี

             5.5 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี

             5.6 ความรู้เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ

                   บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล๊คทรอนิสก์

             5.7 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 

เฉลยข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

                                      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top