หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 21 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1252
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 296 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                              

✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                               

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

✰✰ *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                                 

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

✰✰ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                      

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

✰✰ *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     

✰✰ *แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552                                

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2560     

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศที่อาจกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ ความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย                                                               

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                                               

✰✰ *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   

✰✰ *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                      

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ                                                                                  

✰✰ *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                      

✰✰ *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

✰✰ *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     

✰✰ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top