หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม (TBC)

ผู้เข้าชม 161 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1260
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 294 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ **ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                  

∞ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

∞ **พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                    

∞ **ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

∞ **แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                    

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

∞ **พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526                                                  

∞ **แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                

∞ **พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561                                                                    

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                              

∞ **แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                        

∞ **หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                

∞ **ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                        

∞ **การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                       

∞ **ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

∞ **แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        

∞ **แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                 

∞ **แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           

∞ **เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมหม่อนไหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top