หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม (TBC)

ผู้เข้าชม 13 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1261
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ *ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                        

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

∞ *พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556                                                                   

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556                                                           

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                     

∞ *พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                               

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                           

∞ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                           

∞ *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                              

∞ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                 

∞ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

∞ *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

∞ *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

∞ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                      

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                         

∞ *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

∞ *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

∞ *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    

∞ *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          

∞ *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                    

∞ *แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                         

∞ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์              

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมหม่อนไหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top