หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 18 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1271
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                                 

∞ ***พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

∞ ***แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

∞ ***พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                     

∞ ***แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)                                                

∞ ***พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549    

∞ ***พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                           

∞ ***แนวข้อสอบพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                       

∞ ***พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                         

∞ ***แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                     

∞ ***พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2565                                                 

∞ ***แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                 

∞ ***ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)                                                  

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                       

∞ ***ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)                                                            

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์                                   

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                        

∞ ***ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                                   

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                  

∞ ***ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสานเทศ(Security management)      

∞ ***การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                          

∞ ***แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

∞ ***แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           

∞ ***แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                

∞ ***เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การวิจัยแห่งชาติ / สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top