หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ผู้เข้าชม 24 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1274
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ **ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                    

∞ **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

∞ **แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

∞ * *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                              

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                               

∞ **พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                 

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                       

∞ **ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                       

∞ **แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

∞ **พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

∞ **ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

∞ **แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

∞ **พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                            

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                      

∞ **พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550                                                           

∞ **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565                  

∞ **พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                         

∞ **แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                          

∞ **การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                  

∞ **ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                

∞ **การบริหารจัดการองค์กร                                                                                            

∞ **ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         

∞ **การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน                                                                

∞ **แนวข้อสอบงานเลขานุการและการประสานงาน                                                               

∞ **แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

∞ **เทคนิคการสอบสัมภาษณ์         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top