หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (TBC)

ผู้เข้าชม 23 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1276
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :    ปี2566 
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ 

♦♦♦ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
♦♦♦ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
♦♦♦ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
♦♦♦ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦♦♦การสื่อสารข้อมูล
♦♦♦ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2564
♦♦♦แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
♦♦♦แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
♦♦♦พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
♦♦♦แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 2562
♦♦♦แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
♦♦♦แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
♦♦♦แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
♦♦♦พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
♦♦♦ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
♦♦♦แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
♦♦♦แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
♦♦♦แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล2 ชุด
♦♦♦แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร์ / กอ.รมน.

Close หน้าต่างนี้
Go Top