หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง (TBC)

ผู้เข้าชม 16 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1279
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :    ปี2563
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ 

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552   

*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง      

*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554                                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       

*การจัดการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                     

*แนวข้อสอบ งานธุรการ            

*แนวข้อสอบสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                     

*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft windows                                                                                   

*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                           

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top