หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม  (TBC)

ผู้เข้าชม 184 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1281
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม  (TBC)
ISBN : 978-616-467319-0-8
พิมพ์ปี :    ปี2561
จำนวนหน้า : 312  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                           

*โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

*โจทย์อนุกรมตัวเลข

*โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

*โจทย์อุปมา-อุปไมย

*โจทย์เงื่อนไขทางภาษา

*โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

*โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

*รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

*วิชาภาษาอังกฤษ                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation

*เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

*เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top