หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)

ผู้เข้าชม 17 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB050
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)
ISBN : 978-616-216-893-2
พิมพ์ปี :  2563
จำนวนหน้า : 230
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> 
˜ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ พระราชบัญญัคิ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
˜ พระราชบัญญัคิ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579
˜ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
˜ ความรู้ในการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ศาสนา ศิละและวัฒนธรรม
˜ ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดทำพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
˜ ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
สารบัญ
♥ หน้าที่หลักและความรับผิดชอบหลักของนักวิชาการศึกษา
♥ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
♥ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
♥ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
♥ พ.ร.บ.จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
♥ สาระสำคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
♥ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
♥ สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
♥ ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี2552-2558
♥ ปัญหาแบะความหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
♥ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
♥ การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
♥ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น สถานศึกษาสังกัด
♥ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
♥ การติดตามประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ
♥ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศํย พ.ศ. 2551
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรบคนพิการ พ.ศ. 2551
♥ แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พร้อมเฉลย
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top