หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (TBC)

ผู้เข้าชม 163 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1298
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :   พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 267 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

∞ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                                                              

∞ *แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร             

∞ *ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                                                     

∞ *แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                            

∞ *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                  

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                           

∞ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                  

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

∞ *ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา                                                          

∞ *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ)                                                                         

∞ *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580                                                                   

∞ *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

∞ *แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐฯ                                                                                                  

∞ *แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                             

∞ *แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา                                                           

∞ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                        

∞ *แนวข้อสอบความรู้ด้านวิเคราะห์เชิงลึก ด้านแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแนวนโยบายแห่งรัฐฯ                    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Close หน้าต่างนี้
Go Top