หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) (TBC)

ผู้เข้าชม 12 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1300
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :  ปี 2565 
จำนวนหน้า : 290 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

∞ **ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                                                      

∞ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   

∞ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              

∞ **แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                            

∞ **พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                 

∞ **แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                              

∞ **แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

∞ **แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม                                       

∞ **ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0  

∞ **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                     

∞ **ระบบปฏิบัติการและระบบงานสำเร็จรูป                                                                             

∞ **ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

∞ **ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                     

∞ **ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์                                                   

∞ **การใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์                                                                                         

∞ **ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสารสนเทศ(Security management)   

∞ **พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

∞ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

∞ **แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

∞ **แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               

∞ **แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                               

∞ **แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                               

∞ **เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top