หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง ใหม่ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 9 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB051
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง ใหม่ล่าสุด (GB)
ISBN : -- 
พิมพ์ :   พฤษภาคม 2566 
จำนวนหน้า : 234 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก / แบบชีท 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
2) ความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
    การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ.2562
5) ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
6) ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ
    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
7) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
8) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
10) ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์
     ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข
 
สารบัญ
→ 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top