หมวดสินค้าหลัก

คู่มือการศึกษา กฏหมายฟื้นฟูกิจการ (อ.เอื้อน)

ผู้เข้าชม 10,433 ครั้ง
 • รหัสสินค้า : AKK001
 • ราคาพิเศษ : 224 บาท
 • ราคาปกติ 280 บาท ลด 20%
 • Share รายการสินค้านี้

คู่มือการศึกษา กฏหมายฟื้นฟูกิจการ 

โดย... เอื้อน ขุนแก้ว 
พิมพ์ครั้งที่ 8 วันที่ 14 ก.พ.2556

สารบัญ

บทที่ 1 บททั่วไป

 1. ภาพรวมกระบวนการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 2 การร้องขอฟื้นฟูกิจการและคำสั่ง

 1. การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
 2. คำสั่งรับคำร้องขอ
 3. กระบวนพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 3 สภาวะการชำระหนี้

 1. ลักษณะทั่วไป
 2. ระยะเวลาบังคับของสภาวะการชำระหนี้
 3. รายการและเงื่อนไขการคุ้มครอง
 4. การขอบรรเทาจากสภาวะพักการชำระหนี้

บทที่ 4 ผู้ทำแผน

 1. ลักษณะทั่วไป
 2. อำนาจของผู้บริหารลูกหนี้เมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
 3. อำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผน
 4. การตั้งผู้ทำแผน
 5. ผลของคำสั่งตั้งผู้ทำแผน
 6. ความรับผิดของผู้ทำแผน
 7. หนี้ที่เกิดจากการกระทำของผู้ทำแผน

บทที่ 5 การขอรับชำระหนี้

 1. การขอรับชำระหนี้
 2. หนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ได้ในการฟื้นฟูกิจการ
 3. เจ้าหนี้มีประกัน
 4. กระบวนการในการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้
 5. ผลของการไม่ยื่นของรับชำระหนี้
 6. การหักกลบลบหนี้

บทที่ 6 การจัดกิจการและทรัพย์สิน

 1. การทวงหนี้
 2. การเพิกถอนการฉ้อฉล
 3. การเพิกถอนการโอน
 4. การไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญา

บทที่ 7 การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

 1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี้
 2. แผนฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 8 การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน

บทที่ 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

บทที่ 10 การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

 1. ผลของคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
 2. การแก้ไขแผนหลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
 3. การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผน
 4. การแต่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่
 5. การตั้งผู้บริหารแผนชั่วคราว
 6. ผลของการที่ศาลฎีกาพิพากษากลับคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

บทที่ 11 การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการ

 1. คำสั่งยกคำร้องขอ
 2. การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
 3. การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
 4. คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 5. คำสั่งจำหน่ายคดี

บทที่ 12 การอุทธรณ์

บทที่ 13 การปรับใช้กฎหมาย

บทที่ 14 เบ็ดเตล็ด

 1. คำถามประกอบการทบทวน
 2. ข้อสอบวิชากฎหมายฟื้นฟูกิจการ (เรียงตามลำดับกระบวนการพิจารณา)
 3. พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนที่ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลาย พ.ศ. 2542
 5. ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549
 6. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2547
 7. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ. 2547
 8. ประกาศศาลฎีกา เรื่องการจัดทำสำเนาเอกสารในการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย ส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. 2549

จัดทำโดย... เอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายล้มละลาย ฟื้นฟู

Close หน้าต่างนี้
Go Top