หมวดสินค้าหลัก

ศุลกากร กับการต่างประเทศ (NTY)

ผู้เข้าชม 9,723 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NTY001
  • ราคาพิเศษ : 250 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ศุลกากร กับการต่างประเทศ

สารบัญ
1.บทนำ ศุลกากรกับการต่างประเทศ
2.องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
3.องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO)
4.ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs)
5.การจำแนกประเภทและกำหนดรหัสสินค้าตามระบบฉาร์โมไน์
6.ระบบราคาแกตต์
7.การค้ำประกันค่าภาษีอากรของสินค้านำเข้า-ส่งออกชั่วคราวภายใต้
ระบบ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
8.อนุสัญญาโตเกียวฉบับแก้ไข
9.อนุสัญญาอิสตันบูล
10.ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุทเอเชีย-ยุโรบ
11.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
12.สมาคมปีะชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
13.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
14.โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
15.โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
16.พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาลาเซีย
17.โครงการความปลอดภัยตู้สินค้าระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา
18.บทบาทศุลกากรกับการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการต้าเสรี
19.ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
20.ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิงซีแลนด์
21.ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
22.ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-อินเดีย
23.ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-สหรัฐอเมริกา
24.กรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
กันยิ่งขึ้นกับเปรู
25.กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี
26.การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-เอฟต้า
27.ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออเตียเลียและนิวซีแลนด์
28.ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
29.ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมอาเซียน-ญี่ปุ่น
30.ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธรณรัฐเกาหลี
31.ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย
32.ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรบ
33.เอกสารอ้างอิง
จัดทำโดย... นิตยา เที่ยงตรงภิญโญ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top