หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)

ผู้เข้าชม 10,596 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBT055
  • ราคาพิเศษ : 165 บาท
  • ราคาปกติ 330 บาท ลด 50%
  • Share รายการสินค้านี้
คำอธิบาย กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ 
โดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์
พิมพ์ : มิ.ย.56
สารบัญ
ภาค 1
บททั่วไป
บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
1. ความหมายของคำว่าหนี้ (OBLIGATION)
2. ความสำคัญและการศึกษากฎหมายลักษณะหนี้
บทที่ 2  มูลแห่งหนี้
บทที่ 3  วัตถุแห่งหนี้
1. ความหมายของคำว่าวัตถุแห่งหนี้
2. ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้
3. ผลของการเป็นทรัพย์เฉพาะสั่ง
4. ทรัพย์ที่เป็นเงินตรา
5. วัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกได้
บทที่ 4  ผลแห่งหนี้
 ส่วนที่ 1  การไม่ชำระหนี้
 ส่วนที่ 2  กำหนดเวลาชำระหนี้
1. หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระ
2. หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระ
ส่วนที่ 3  ลูกหนี้ผิดนัด
1. เหตุที่ทำให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด
2. เหตุที่ไม่ทำให้ลูกหนี้ผิดนัด
1) ลูกหนี้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้ได้เตือนแล้ว
2) ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน
3) ลูกหนี้มูลละเมิดผิดนัดตั้งแต่เวลาทำละเมิด
3. ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด
1) ลูกหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้
2) เจ้าหนี้บอกปัดไม่รับชำระหนี้
3) ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
4) หนี้เงินต้องเสียดอกเบี้ย
ส่วนที่ 4  เจ้าหนี้ผิดนัด
1. เหตุที่ทำให้เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด
2. เหตุที่ ทำให้เจ้าหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด
3. ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด
ส่วนที่ 5  การบังคับชำระหนี้
1. การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
2. การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้
ส่วนที่ 6  การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
1. ความหมายของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
2. เหตุที่ทำให้การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
3. ผลของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
ส่วนที่ 7  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. ความหมายของคำว่า ความเสียหาย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน
2. ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
3. ผู้เสียหายมีส่วนผิด
ส่วนที่ 8  รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์
หมวด 1  รับช่วงสิทธิ
1. ความหมายของการรับช่วงสิทธิ
2. ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ
3. เหตุที่ทำให้เกิดการรับช่วงสิทธิ
4. ผลของการรับช่วงสิทธิ
หมวด 2  ช่วงทรัพย์
ส่วนที่ 9  การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
1. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
2. การยกข้อต่อสู้ในคดี
3. ผลของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ส่วนที่ 10  เพิกถอนการฉ้อฉล
1. หลักเกณฑ์การเพิกถอนการฉ้อฉล
2. ผลของการเพิกถอนฉ้อฉล
3. อายุความการเพิกถอนฉ้อฉล
บทที่ 5  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
ส่วนที่ 1  ลูกหนี้ร่วม
1. หลักเกณฑ์ของลูกหนี้ร่วม
2. ที่มาของลูกหนี้ร่วม
3. ผลของการเป็นลูกหนี้ร่วม
4. ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ส่วนที่ 2  เจ้าหนี้ร่วม
1. ที่มาของเจ้าหนี้ร่วม
2. ผลของการเป็นเจ้าหนี้ร่วม
ส่วนที่ 3  กรณีไม่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเจ้าหนี้ร่วม
บทที่ 6  โอนสิทธิเรียกร้อง
1. สิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้
2. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
3. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
ภาค 2
ความระงับหนี้
บทที่ 1  การชำระหนี้
ส่วนที่ 1  ผู้ชำระหนี้
ส่วนที่ 2  ผู้รับชำระหนี้
ส่วนที่ 3  การรับชำระหนี้บางส่วนและชำระหนี้อย่างอื่น
ส่วนที่ 4  สภาพทรัพย์ที่ใช้ชำระหนี้
ส่วนที่ 5  สถานที่ชำระหนี้
ส่วนที่ 6  ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้
ส่วนที่ 7  หลักฐานการชำระหนี้
ส่วนที่ 8  ลำดับการชำระหนี้
ส่วนที่ 9  จัดสรรชำระหนี้
ส่วนที่ 10 วางทรัพย์
บทที่ 2  ปลดหนี้
1. วิธีปลดหนี้
2. ผลของการปลดหนี้
บทที่ 3  หักกลบลบหนี้
1. หลักเกณฑ์การหักกลบลบหนี้
2. วิธีการหักกลบลบหนี้
3. กรณีหักกลบลบหนี้ไม่ได้
4. การหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลาย
5. ผลของการหักกลบลบหนี้
บทที่ 4  แปลงหนี้ใหม่
1. หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่
2. วิธีการแปลงหนี้ใหม่
3. ผลของการแปลงหนี้ไม่
บทที่ 5  หนี้เกลื่อนกลืนกัน
 
จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายหนี้

Close หน้าต่างนี้
Go Top