หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน (NVT)

ผู้เข้าชม 10,342 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT319
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน (NVT)
 
จัดทำ     :  สิงหาคม 2557
จำนวน   :  394 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน         
พันธกิจ                     
เป้าประสงค์หลัก                 
ประเด็นยุทธศาสตร์                 
สัญลักษณ์                 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ         
ภารกิจหลัก                 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11             
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11          
กฎหมายพัฒนาที่ดิน                     
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์                     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดิน                     

ส่วนที่  2 ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา            
ดินและการกำเนิดดิน                                
การสำรวจและการจำแนกดิน                            
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถล่มในประเทศไทย                
การบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งร้าง                            
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน                         
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation)                     
การอนุรักษ์ดินและน้ำ                            
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท                            
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน                        
การจัดการดินทราย                                 
การจัดการดินลูกรัง                                 
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน                     
ด้านการปรับปรุงและบำรุงดิน                            
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย                                
ปุ๋ยทางดิน-ปุ๋ยทางใบ                            
ความสำคัญของดินและปุ์ย                            
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม                    
วิธีการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ตามผลวิเคราะห์ดิน                    
การเตรียมดินปลูกพืช                            
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน                
การปลูกข้าวหอมมะลิ ในระบบอินทรีย์                        
การปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตกาแฟ                        
การบำรุงดินเพื่อผลผลิตถั่วเหลือง                        
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง                            
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร                        

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย                                
แผน (Plan)                            
โครงการ (Program)                            
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                        
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.               
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                        
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                
งบประมาณแผ่นดิน                            
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                    
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                    
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)            
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                    
การวิจัย                                 
การบริหารการพัฒนา                         

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                     
สรุปกฎหมายว่าด้วยความลับของทางราชการ                     
แนวข้อสอบ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                     
แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยความลับของทางราชการ                 
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11                  
แนวข้อสอบ กฎหมายพัฒนาที่ดิน                         
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน                         

                          

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top