หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,652 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT331
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NVT)
 
จัดทำ     :  กันยายน 2557
จำนวน   :  319 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย                            
วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ                                    
แผนงานต่างๆ                                
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี                        
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                        
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477                    
พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                    
สรุป พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย                        
เหตุผลในการประกาศใช้                            
ความหมาย                                
การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง                            
การกำกับ การควบคุม และการจัดการ                        
ความสัมพันธ์กับรัฐบาล                            
พรฎ กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด            
กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
แนวข้อสอบไปรษณีย์                         

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
องค์กรและการจัดการ                
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน                
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม            
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์                
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ        
การตัดสินใจทางการจัดการ                
พื้นฐานการวางแผน                    
การจัดการเชิงกลยุทธ์        
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน    
โครงการและการออกแบบองค์การ    
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                        
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์            
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์                
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)                
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                        
การร้องทุกข์และการวินัย                        
วินัย (Discipline)                            
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง                    
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน                
การวิเคราะห์งาน                                
การจำแนกตำแหน่ง                                
การสรรหา                                    
การคัดเลือก                                
การบรรจุแต่งตั้ง                                
การประเมินค่างาน                                
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                            
การวัดผลและการประเมินผล                            
การกำหนดค่าตอบแทน                            
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม                        
แรงงานสัมพันธ์                                
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                        
พื้นฐานของพฤติกรรม                             
การจูงใจพนักงาน                                 
ภาวะผู้นำ                                     
พื้นฐานการควบคุม                                 
การบริหารงานผลิต                                 
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548          
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540      
การร่างหนังสือราชการ      
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544      
แนวข้อสอบ       

ส่วนที่ 3 การแปลภาษาอังกฤษ
การแปลภาษาอังกฤษ    
คำศัพท์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ไปรษณีย์ไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top