หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานงบประมาณ สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 4 ตรงตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)

ผู้เข้าชม 10,242 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB055
  • ราคาพิเศษ : 256 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 20%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานงบประมาณ สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 4 ตรงตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)

 

ISBN : 978-616-780-6532
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2557
จำนวน  :  433 หน้า
รูปแบบ :
 เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

ขงเบ้งวางกลยุทธ์พิชิตข้อสอบการบริหารงานงบประมาณ
พัฒนาการของระบบประมาณในประเทศไทย
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ขอลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
เงินอุดหนุนขอลสถานศึกษา
หลักการบริหารพัสดุ
ขงเบ้งเสริมเขี้ยวเล็บ กฎ ระเบียบการบริหารงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
พระราชบัติญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
การปฏิบัติงานการเงินตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS
การตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษา
การตรวจสอบภายในการศึกษา
เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินบริจาค
ลูกจ้างชั่วคราว
การจ้างครูชาวต่างประเภท
ค่าเช่าบ้าน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    ข้อสอบ การบริหารงานงบประมาณ ชุดที่ 1-4
    เฉลยข้อสอบ การบริหารงานงบประมาณ ชุดที่ 1-4

 

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top