หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (NVT)

ผู้เข้าชม 9,595 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT365
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (NVT)
 
จัดทำ     :  พฤษจิกายน 2557
จำนวน   :  245 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร     
สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร    
คำขวัญของกรุงเทพมหานคร        
วิสัยทัศน์                 
ประวัติกรุงเทพมหานคร         
การปกครอง             
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2554         
สรุปสาระสำคัญข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร         
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2554     

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
การสาธารณสุข                     
คณะกรรมการสาธารณสุข                
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย             
สุขลักษณะของอาคาร                 
เหตุรำคาญ                     
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์            
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ             
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข    
หนังสือรับรองการแจ้ง                    
ใบอนุญาต                        
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติ                    
สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ                    
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                     
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                
สมัชชาสุขภาพ                         
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ                
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                
การจัดตั้งกองทุน                        
การบริหารกิจการของกองทุน                    
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน                
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                
กองทุนสิ่งแวดล้อม                        
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม                    
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ                    
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด                
เขตควบคุมมลพิษ                        
มลพิษทางอากาศและเสียง                    
มลพิษทางน้ำ                        
มลพิษอื่นและของเสียอันตราย                    
การตรวจสอบและควบคุม                    
ค่าบริการและค่าปรับ                        
มาตรการส่งเสริม                        
ความรับผิดทางแพ่ง                        
ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค                
ความหมายของการป้องกันควบคุมโรค                 
ระบาดวิทยากับงานป้องกันควบคุมโรค                 
หลักการป้องกันควบคุมโรค                         
ระดับของการป้องกันควบคุมโรค                     
กลยุทธ์การป้องกันควบคุมโรค                     
บทบาทหน้าที่ในการป้องกันควบคุมโรค                 
งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา                     
การควบคุมและป้องกันโรค                    
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน             
การบริหาร การจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน        
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน        
การควบคุม กำกับ ดูแล                             
พนักงานตรวจความปลอดภัย                             
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน        
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559
แนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                    

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550            
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                    
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544            
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535            
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544        
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top