หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร (NVT)

ผู้เข้าชม 10,551 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT372
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร (NVT)
 
จัดทำ     :  ธันวาคม 2557
จำนวน   :  604 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                    
ประวัติกรมศุลกากร                            
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                        
พันธกิจกรมศุลกากร                            
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                         
พิธีการนำเข้าศุลกากร                        
การอุทธรณ์การประเมินอากร                        
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                    
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                        
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                        
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                    
พิธีการส่งออกสินค้า                            
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ            
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                        
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                     
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค                
พิธีการ A.T.A. CARNET                        
ใบสุทธินำกลับ                            
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                        
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม        
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)            
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                    
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป            
ความผิดทางศุลกากร                        
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                    
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                    
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                        
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออก        
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                
แนวข้อสอบส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร            

ส่วนที่ 2  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร    

ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ                     
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                  
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY             
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                          
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ            

ส่วนที่ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                        
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                         
งบการเงิน                             
สมการบัญชี                             
การวิเคราะห์รายการค้า                         
ผังบัญชี                                 
สมุดรายวันชั้นต้น                             
งบทดลอง                             
การปรับปรุงรายการบัญชี                         
กระดาษทำการ                             
สมุดรายวันเฉพาะ                             
การบริหารการเงิน                             
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                     
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ                 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน             
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                         
การบริหารลูกหนี้                             
การบริหารสินค้าคงคลัง                         
งบประมาณการลงทุน                         
การคลังภาครัฐ                             
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล                     
งบประมาณแผ่นดิน                             
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน                 
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                         
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                         
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน                     
รายจ่ายของรัฐบาล                             
รายได้ของรัฐบาลไทย                         
ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน                    

ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ                 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง    
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินฯ        
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข    

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top