หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,498 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT390
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 2558 (NVT)

 

จัดทำ     :  กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน   :  462 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ   

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
ประวัติความเป็นมา                             
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ                     
วิสัยทัศน์                                 
ภารกิจ                                 
พันธกิจ                                 
อำนาจหน้าที่                             
ยุทธศาสตร์                             
มาตรการ                                 
ข้อบัญญัติ                             
ตราสัญลักษณ์                             

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่งการเงินและบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น            
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี             
งบการเงิน                 
สมการบัญชี                 
การวิเคราะห์รายการค้า             
ผังบัญชี                     
สมุดรายวันชั้นต้น                 
งบทดลอง                 
การปรับปรุงรายการบัญชี             
กระดาษทำการ                 
สมุดรายวันเฉพาะ                 
การบริหารการเงิน                 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน         
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ     
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน             
การบริหารลูกหนี้                 
การบริหารสินค้าคงคลัง             
งบประมาณการลงทุน             
การคลังภาครัฐ                 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล         
งบประมาณแผ่นดิน                 
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน     
หลักการงบประมาณแผ่นดิน             
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ             
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน         
รายจ่ายของรัฐบาล                 
รายได้ของรัฐบาลไทย             
ความรู้เกี่ยวกับ GFMIS             
ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน        

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ                                 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข             
แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547และที่แก้ไข            
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546              
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11                     
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11                 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ                         
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ                 
พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                      
นโยบายรัฐบาล                             
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)             
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง     
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
พระราชบัญญัติงบประมาณ                        
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติงบประมาณ  
                 

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top