หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ปี 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 10,107 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT393
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ปี 2558 (NVT)

 

จัดทำ     :  กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน   :  538 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ   

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
1. ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่        
- ความรู้ทางการเมือง การปกครอง                    
- ความรู้ทางด้านการบริหารราชการแนวใหม่                
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
    - ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย                
    - ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของต่างประเทศ                
3.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
    - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม        
    - สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
    - สรุปสาระสำคัญ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539                
    - สรุปสาระสำคัญ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                
    - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544            
    - สรุปสาระสำคัญ งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548            
    - สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550
             - สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551    
    - สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539        
    - สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542    และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - สรุปสาระสำคัญ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
    - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
    - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549    
    - สรุปสาระสำคัญ จริยธรรมของข้าราชการ                
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายทั่วไป        
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายอาญา        
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    

ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
              - ประวัติกรมการปกครอง                                 
    - วิสัยทัศน์                                
              - คำนิยามวิสัยทัศน์                                     
    - ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง                 
             - พันธกิจ                                        
             - ประเด็นยุทธศาสตร์                                 
             - โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                
2. การปกครองท้องที่ 
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล                    
    - สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล        
    - สรุปสาระสำคัญ กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม        
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม    
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว                
    -. สรุปสาระสำคัญ ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม            
-. สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551                    
    -. สรุปสาระสำคัญ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487    
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 และแก้ไขเพิ่มเติม    
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ.2505        
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547        
    -. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และแก้ไขเพิ่มเติม    
    -. สรุปสาระสำคัญ ทะเบียนพินัยกรรม                
4. ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่
ของกรมการปกครอง 
    - การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง            
    - การคุ้มครองในคดีอาญา                         
             - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                

ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                    
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                            
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                        

ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
นโยบาย                                
นักวางแผน                             
โครงการ (Program)                            
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                        
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)            
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11                 
การบริหารจัดการ  
                          

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ปลัดอำเภอ

Close หน้าต่างนี้
Go Top