หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ บรรณรักษ์ ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. (NVT)

ผู้เข้าชม 9,659 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT434
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ บรรณรักษ์ ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.  (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :  660 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.
ประวัติความเป็นมาของ สนง. กศน.
วิสัยทัศน์             
พันธกิจ             
เป้าประสงค์         
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนปฏิบัติการ กศน. 4 ปี พ.ศ. 2555-2558    

ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558                
สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11            
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)        
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557        
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553    
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553    
สรุป พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539            
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539        
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552        
ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557        
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่         
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544    
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

ส่วนที่  3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบรรณรักษ์
สารสนเทศกับพัฒนาการห้องสมุด             
แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา                 
การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า             
แหล่งบริการสารสนเทศ                 
ทรัพยากรสารสนเทศ                 
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง             
ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ             
ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ         
เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด         
การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ             
การค้นคว้าและการทำรายงาน                 
การจัดรูปเล่มรายงาน                 
สารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล             
แนวข้อสอบรรณรักษ์                 

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top