หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (NVT)

ผู้เข้าชม 9,839 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT449
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (NVT)
 

จัดทำ     :   กรกฎาคม 2558
จำนวน   :   488 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
ประวัติกระทรวง                                 
วิวัฒนาการทางการแพทย์                              
วิสัยทัศน์ ปี 58                                 
พันธกิจ                                     
เป้าประสงค์                                 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน                             
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ                             

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550            
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544    
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535    
แนวข้อสอบ กฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544    
แนวข้อสอบ กฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งการเงินและบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                            
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                             
งบการเงิน                                 
สมการบัญชี                                 
การวิเคราะห์รายการค้า                             
ผังบัญชี                                     
สมุดรายวันชั้นต้น                                 
งบทดลอง                                 
การปรับปรุงรายการบัญชี                             
กระดาษทำการ                                 
สมุดรายวันเฉพาะ                                 
การบริหารการเงิน                                 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                         
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ                     
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน                 
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                             
การบริหารลูกหนี้                                 
การบริหารสินค้าคงคลัง                             
งบประมาณการลงทุน                             
การคลังภาครัฐ                                 
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                             
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                             
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน                         
รายจ่ายของรัฐบาล                                 
รายได้ของรัฐบาลไทย                             
ความรู้เกี่ยวกับ GFMIS                              
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                      
ตัวอย่างแนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน                        

ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง     
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551              
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

      

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top