หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ+สรุปสาระสำคัญกฏหมาย เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงไหม่ล่าสุด 2558 (วิธาร สุขการ)

ผู้เข้าชม 10,640 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VTS003
  • ราคาพิเศษ : 360 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ+สรุปสาระสำคัญกฏหมาย เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงไหม่ล่าสุด 2558 (วิธาร สุขการ)

 

ISBN :  
พิมพ์     : สิงหาคม 2558
จำนวน  : 355 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1 ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธะกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที ของกรมการปกครองและ
   กระทรวงมหาดไทย
2 พระราชบัญญติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ2551
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกฃหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฎิบัติหน้า
    และการปรนะชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ2551
6 พระราชบัญญติสถานบริการ พ.ศ 2526
7 เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง
   และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ2551
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
   สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ 2553
9 พระราชบัญญติจดทะเบียบครอบครัว พุทธศักราช 2478 แนวทางการปฎฺิบัติงาน
   ทะเบียนครอบครัว
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียบครอบครัว พ.ศ2541
11 พระราชบัญญติทะเบียบราษฎร พ.ศ 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ส2541
12 พระราชบัญญติสัญญชาติ พ.ศ2508
13 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ2522
14 พระเราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482
15 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
   และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ2490
16 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ2547
17 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ 2547
18 บุคคลผู้มีอำนาจชี้ขาดกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดควงเป็นพนักงานสอบสวน
19 แนวทางการปฎิบัติทะเบียบมูลนิธิ
20 แนวทางการปฎิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า
21 แนวทางการปฏิบัติงานทะเบียนสมาคม
22 แนวทางการปฎิบัติงานทะเบียบเกาะ
23 ทะเบียบพินัยกรรม
24 พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ2551
25 การเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
26 พระราชบัญญัติชื่อโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
27 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505
28 หลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
29 การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
30 พระราชบัญญติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ2497
31 ตารางเปรียบเทียบ ตำแห่งผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติกองอาสา
32 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช2487
33 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ2549
34 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฎบัติหน้าที่ชัดสูตรพลิกศล
35 อำนาจหน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิพาทในระดับหมู่บ้าน
36 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
37 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช2478
38 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ2478
39 การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง

 

จัดทำโดย...วิธาร สุขการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ปลัดอำเภอ

Close หน้าต่างนี้
Go Top