หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบ 3 การไฟฟ้านครหลวง 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,917 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT465
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบ 3 การไฟฟ้านครหลวง 2558 (NVT)

 

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2558
จำนวน   : 260 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง
ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้านครหลวง        
วิสัยทัศน์                    
ภารกิจ                    
ยุทธศาสตร์                
ค่านิยม                    
วัฒนธรรมองค์กร                
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง        
รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร     
แนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน        
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ            
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น        
ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ        
แผนงาน CSR                
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2558        
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น    

ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501                
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503         
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง                 

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
วิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี                        
การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ                        
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน                        
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี                        
การทบทวนรายงานทางการเงิน                            
การบริหารความเสี่ยง                                
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2558                        
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Framework)            
ข่าวสารงานบริการ                                 
54 ปี บนความภูมิใจ รับใช้ประชาชน                         
เสริมบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย                         
บริการมั่นใจ ด้วย E-Service                             
ประกาศความพร้อมรุกสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม                         
ตอกย้ำการให้บริการด้วยรางวัลแห่งคุณภาพ                     
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                             
จรรยาบรรณของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง                    
จรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูงข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง            
จรรยาบรรณของพนักงานข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง                
จรรยาบรรณในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง                
จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน                        
จรรยาบรรณต่อพนักงาน                            
จรรยาบรรณต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้                        
จรรยาบรรณต่อเจ้าของกิจการ(รัฐบาล)                        
จรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                        
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวง            

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานด้านตรวจสอบ
ความรู้ทางด้านตรวจสอบภายใน    
หน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน     
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ        
มาตรฐานการปฏิบัติงาน        
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน        
หลักปฏิบัติงาน             
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน     
มาตรฐานการควบคุมภายใน        
การบริหารความเสี่ยง            
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง    
การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล            

ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งตรวจสอบ
สรุปกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ. 2551        
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศ. 2540                
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศ. 2540            
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ. 2551

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์  (Computer System)            
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์        
ระบบเครือข่าย                    
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                  
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)    
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ            
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)            
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์             

 

                    

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top