หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร (NVT)

ผู้เข้าชม 10,788 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT471
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร (NVT)

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2558
จำนวน   : 672 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IP้HONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร            
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร        
พันธกิจกรมศุลกากร            
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร         

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร            
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า              
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า        
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า        
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า        
ราคาแกตต์                
การอุทธรณ์การประเมินอากร            
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า        
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร            
ตัวแทนออกของรับอนุญาต            
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)        
พิธีการส่งออกสินค้า                
ประเภทใบขนสินค้าขาออก            
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า    
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า        
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า        
ผังแสดงการส่งออก                  
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ        
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                    
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค            
พิธีการ A.T.A. CARNET                    
ใบสุทธินำกลับ                        
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                    
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม    
การส่งเสริมการลงทุน                    
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                    
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)        
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป        
ความผิดทางศุลกากร                    
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                
ความผิดฐานสำแดงเท็จ                    
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร    
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                    
แนวข้อสอบส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                

ส่วนที่ 3  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557      
ความผิดทางศุลกากร                     

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                      
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                  
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                          
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ            

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
องค์กรและการจัดการ                    
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน                    
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม                
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์                    
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ            
การตัดสินใจทางการจัดการ    
พื้นฐานการวางแผน                
การจัดการเชิงกลยุทธ์            
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน        
โครงการและการออกแบบองค์การ        
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์            
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์            
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์        
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)        
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                
การร้องทุกข์และการวินัย                
วินัย (Discipline)                    
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง            
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน        
การวิเคราะห์งาน                    
การจำแนกตำแหน่ง                    
การสรรหา                        
การคัดเลือก                    
การบรรจุแต่งตั้ง                    
การประเมินค่างาน                    
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                
การวัดผลและการประเมินผล                
การกำหนดค่าตอบแทน                
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม            
แรงงานสัมพันธ์                    
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม            
พื้นฐานของพฤติกรรม                 
การจูงใจพนักงาน                     
ภาวะผู้นำ                         
พื้นฐานการควบคุม                     
การบริหารงานผลิต                     
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
การร่างหนังสือราชการ      
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544      

ส่วนที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง                         
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง                     
สรุป พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
สรุป พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน                         
แนวข้อสอบ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน                         
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน                         
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                        

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร             
คุ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top