หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (NVT)

ผู้เข้าชม 10,031 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT477
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (NVT)

 

จัดทำ     : ธันวาคม 2558
จำนวน   : 414 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
อำนาจหน้าที่                        
วิสัยทัศน์ (Vision)                        
ค่านิยม (Value)                        
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission)            
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)                
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
โครงสร้างการบริหารงาน                     
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย                

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
ความรู้การเมืองการปกครอง                               
การบริหารราชการ                                

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สภาพการณ์ปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตร์ประเทศ        
แนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์                
ยุทธศาสตร์ประเทศ                        
ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
สภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ปัจจุบัน                
ความรู้ด้านเทคโนโลยีของไทยและต่างประเทศ            
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11        
เศรษฐกิจพอเพียง                        
สังคม                             
การเมือง                            
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                    
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)    
 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553     
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558        
สรุป พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557    
สรุป พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539             
สรุป พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552     
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552            
สรุป พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552    
สรุป พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549                        
สรุป พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
สรุป ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548            
สรุป ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554    
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549        

ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
องค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                        
แนวคิดหลักในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                    
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                         
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                        
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                        
การเงินการคลังท้องถิ่น                            
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                    
วิธีการงบประมาณของท้องถิ่น                      

       

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top