หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 10,124 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT492
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มกราคม 2559
จำนวน   : 444 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ        
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550               
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550      
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551         
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551            
สรุป พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543          
แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543     
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558      
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558         
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)                             
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)                            
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)                            
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)                             
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)                            
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)                            
แนวข้อสอบ กฎกระทรวง                                 
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555                
แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ
    ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555         
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)                 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552     
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546          
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555        
ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย             
ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม         
แนวข้อสอบ อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม             
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                         
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                            
การจัดการภัยพิบัติกับอาเซียน                                 
ประเทศไทยกับอาเซียน                                 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 
ประวัติความเป็นมา                                 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                         
กิจการดับเพลิงในสมัยวิวัฒนาการ             
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกิจการดับเพลิง         
อำนาจหน้าที่                     
โครงสร้าง                     
วิสัยทัศน์                         
พันธกิจ                         

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม                 
แนวข้อสอบ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย                 
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2555-2559         

ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ                     
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ               

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top