หมวดสินค้าหลัก

File เสียง MP 3 Download พนักงานนโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,741 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT493
  • ราคาพิเศษ : 269 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้
File เสียง MP 3 Download พนักงานนโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ปี 59 (NVT)
 
เป็น File เสียง MP3 ความยาวรวมประมาณ 15 ชั่วโมง
ไฟท์แยกเป็นหัวข้อในแต่ละเรื่อง สามารถเปิด กับ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ IPAD IPONE TABLEเครื่องเล่น MP3 พกพา
เครื่องเล่น DVD สะดวกพกเอาไปฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา
ฟังในรถยนต์ รถไฟฟ้า รถเมล์ ช่วงพักงาน ช่วงว่างโดยไม่ต้องยกหนังสืออ่าน
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้ฟังเลย ใช้เวลา Download 3-10 นาที
แล้วแต่ความเร็วอินเตอร์เนท์ File มีขนาดประมาณ 150-200 MB
 
เข้ามา Download File MP3 ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่ง File MP3 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 
MP3 เนื้อหาประกอบด้วย
 
สารบัญ
A001.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
A002.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย พ.ศ.2550 (1)
A003.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย พ.ศ.2550 (2)-จบ
A004.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
A005.สรุป พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2543
A006.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 (1)
A007.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 (2)
A008.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 (3)
A009.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 (4)
A010.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 (5)
A011.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 (6)-จบ
B001.กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
B002.กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
B003.กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
B004.กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
B005.กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)  (1)
B006.กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)  (2)-จบ
B007.กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
B008.กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหารฯเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555(1)
B009.กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหารฯเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555(2)
B010.กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหารฯเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555(3)-จบ
C001.ประกาศของคณะปฏวัติ ฉบับที่ 28
C002.ประกาศของคณะปฏวัติ ฉบับที่ 103
C003.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
C004.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
C005.กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555
C006.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (1)
C007. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (2)
C008.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (3)
C009.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (4)
C010.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (5)-จบ
C011. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
C012. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (1)
C013. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2)-จบ
D001. แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
D002. แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543
D003.แนวข้อสอบ กฎกระทรวง (1)
D004. แนวข้อสอบ กฎกระทรวง (2)-จบ
D005. แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
D006. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
D007. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
D008. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
D009. แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ
D010. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน (1)
D011. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน (2)-จบ
 
 
 
 
จะได้รับไฟท์เสียง MP3 ภายใน 3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
วิธีการ Download MP3 หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. หลังจากนั้นท่านก็แตก RAR File แล้วเปิด MP3 ได้เลย
 

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. winAMP (โปรแกรมสำหรับเปิดไฟท์เสียง MP3) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE ทำการแปลงไฟท์ที่ได้มาผ่านทาง iTunes

 

ตัวอย่าง Fiile เสียง MP3 ชุดนี้ CLICK ฟังได้เลยครับ !!

 

กด Click ฟังได้เลย !!    กด Click ฟังได้เลย !!

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top