หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 10,611 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT561
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มิถุนายน 2559
จำนวน   : 342 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
-ประวัติกรมการปกครอง                                
-ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2559-2562                        
-วิสัยทัศน์กรมการปกครอง (Vision)                            
-พันธกิจกรมการปกครอง (Mission)                            
-ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)                             
-ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย                            
-หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย                 
-พันธกิจกระทรวงมหาดไทย                        
-วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย                         
-ประเด็นยุทธศาสตร์                            

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน
-ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่     
-ความรู้ทางด้านการเมืองและการปกครอง                    
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่                                                   
-ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง                
-ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                
-แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ                 
-การบริหารราชการแผ่นดิน                     
-การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม         
-การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย                 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง                 

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
-ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย                
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต่างประเทศ                        

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง”
-ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายใน    

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรม
-ศูนย์ดำรงธรรม                     
-การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง    
-การคุ้มครองพยานในคดีอาญา             
-การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
-สรุปสาระสำคัญ  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
-สรุปสาระสำคัญ  พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                    
-สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล            
-สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
-สรุปสาระสำคัญ  กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน 
-การอาสารักษาดินแดน                     
-การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง        
-หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน                 
-ทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                 

ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
-สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534  และแก้ไขเพิ่มเติม
-สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
-สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533
-สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548        
-สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551                    

ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
-กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                    
-กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ                    
-กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                
-กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
-กฎหมายว่าด้วยความลับของทางราชการ                    
-กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            
-งานสารบรรณ                            

ส่วนที่ 10 จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง
-จรรยาบรรณข้าราชการ                

      

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top