หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 10,019 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT565
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : กรกฏาคม 2559
จำนวน   : 318 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร     
สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร        
ประวัติกรุงเทพมหานคร        
การปกครอง            
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
หลักประชาธิปไตย                        
รัฐธรรมนูญ                        
การบัญญัติกฎหมาย                        
พรรคการเมือง                         
การเลือกตั้ง                         
การเมืองกับการบริหาร                     

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง
การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่างๆ    
การทำพินัยกรรม            
การให้บริการงานทะเบียนสมาคม        
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม        
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม    
การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ        
การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม            
การให้บริการงานทะเบียนมูลนิธิ            
การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ            
การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ฯ    
การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ    
การเลิกมูลนิธิ                
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์        
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์        
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์            
การจดทะเบียนพาณิชย์                
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์        
การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์                

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง
+กฎหมายงานทะเบียนราษฎร
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534  และแก้ไขเพิ่มเติม    
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554                                
+กฎหมายการทะเบียนทั่วไป
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2533                                
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548                                    
สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551    
+กฎหมายการทะเบียนคนต่างด้าว
สรุปสาระสำคัญ  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม          
สรุปสาระสำคัญ  พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล         
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
สรุปสาระสำคัญ  กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน        
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558         
+กฎหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551         
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548             
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550             
+กิจการลูกเสือชาวบ้าน                         
ประวัติลูกเสือชาวบ้าน                         
พระบรมราโชบาย กิจการลูกเสือชาวบ้าน                     

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551             
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554    
แนวข้อสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552     
แนวข้อสอบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม                                   
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554     
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top