หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ บริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งปรพเทศไทย ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,909 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT579
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ บริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งปรพเทศไทย ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : กันยายน 2559
จำนวน   : 457 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา                         
วิสัยทัศน์                            
พันธกิจ                             
นโยบายการบริหารความเสี่ยง                     
ภารกิจ                             
เป้าประสงค์องค์กร                        
เป้าหมายหลัก (Main Objectives)                  
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน                     
Strategy Map                         
นโยบายการบริหารความเสี่ยง                     
กระบวนการบริหารความเสี่ยง                     
การกำกับดูแลกิจการที่ดี                     
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     
โครงสร้างองค์กร                         

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530         
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530     
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
การบริหารงานทั่วไป                    
หน้าที่ของผู้บริหาร                    
บทบาททางการบริหาร                    
หลักการบริหารจัดการ                    
ระบบการบริหาร                    
พฤติกรรมองค์การ                    
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                
การร่างหนังสือราชการ                 
การบริหารงานจัดการทั่วไป                
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน+พัสดุ              
การบริหารงานพัสดุ                     
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ                         
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ                        
อบเขตของการบริหารงานพัสดุ                            
การประมาณการความต้องการ                             
องค์ประกอบที่ช่วยให้การจัดหามีประสิทธิภาพ                     
การวิเคราะห์คุณค่าพัสดุ                             
การจัดหา                                     
การบริหารพัสดุคงเหลือ                             
การจัดการคลังพัสดุ                                 
การขนส่ง                                     
การบำรุงรักษา                                 
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                             
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                     

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
ความหมาย                        
ชนิดของหนังสือ                                
หนังสือภายนอก                                
หนังสือภายใน                                
หนังสือประทับตรา                                
หนังสือสั่งการ                                
หนังสือประชาสัมพันธ์                                
การรับและส่งหนังสือ                                
การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ                        
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง                            
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535              
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์            
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                 
ระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544            
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535              
แนวข้อสอบ การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549              
แนวข้อสอบ การบริหารงาน                        

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top