หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ พนักงานการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,606 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT580
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ พนักงานการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : ตุลาคม 2559
จำนวน   : 348 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา                     
วิสัยทัศน์                        
พันธกิจ                         
นโยบายการบริหารความเสี่ยง                 
ภารกิจ                         
เป้าประสงค์องค์กร                    
เป้าหมายหลัก (Main Objectives)              
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน                 
Strategy Map                     
นโยบายการบริหารความเสี่ยง                 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง                 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี                 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี                 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                 
โครงสร้างองค์กร                     

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543        
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540     
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530             
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530         
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543     

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน        
หน้าที่ของเงิน        
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณการ                        
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินการ                    
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน                             
การบริหารลูกหนี้                                 
การบริหารสินค้าคงคลัง                            
งบประมาณการลงทุน                                
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน                         
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่มีหลักประกันและการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง            
การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง                             
การจัดหาเงินทุนระยะยาว                            
นโยบายเงินปันผล                                
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                            
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                             
งบการเงิน                                     
สมการบัญชี                                 
การวิเคราะห์รายการค้า                             
ผังบัญชี                                     
สมุดรายวันชั้นต้น                                 
งบทดลอง                                 
การปรับปรุงรายการบัญชี                             
กระดาษทำการ                                 
สมุดรายวันเฉพาะ                                 
การคลังภาครัฐ                                 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคลังรัฐบาล                         
งบประมาณแผ่นดิน                                 
บทบาทและความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน                     
หลักการงบประมาณแผ่นดิน                             
วิธีวิเคราะห์งบประมาณ                             
ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน                             
รายจ่ายของรัฐบาล                                 
รายได้ของรัฐบาลไทย                             
ตัวอย่างแนวข้อสอบ                                        

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง     
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543      

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top