หมวดสินค้าหลัก

PHI2003 / PHI1003 / PY103 สรุปปรัชญาเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 18,560 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PHI1003S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

PHI2003 / PHI1003 / PY103 สรุปปรัชญาเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ ลักษณะและขอบเขตของปรัชญา
ภาค 1 ภาคอภิปรัชญา
บทที่ 1 อภิปรัชญาตะวันตก
บทที่ 2 อภิปรัชญาตะวันออก
บทที่ 3 ท่าทีของพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่ออภิปรัชญา
ภาค 2 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้
บทที่ 1 ปัญหาเรื่องบ่อเกิดของความรู้
บทที่ 2 ปัญหาเรื่องธรรมชาติของความรู้ ? สิ่งที่เรารู้คืออะไร
ภาค 3 จริยศาสตร์
บทที่ 1 ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์
บทที่ 2 ปรัชญาว่าด้วยคุณค่า สิทธิ และหน้าที่
บทที่ 3 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต
บทที่ 4 สุนทรียศาสตร์
ภาค 4 ปรัชญาประยุกต์
บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง
บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 3 ปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 4 ปรัชญาสังคม

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด PHI2003 / PHI1003 / PY103

Close หน้าต่างนี้
Go Top