หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (ป.ป.ท) (TBC)

ผู้เข้าชม 9,697 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1056
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (ป.ป.ท) (TBC)

ISBN .978-616-24664-1-0

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
จำนวน: 290 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง      
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เจาะแนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะแนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556
เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top