หมวดสินค้าหลัก

E-BOOk ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ (ป.ป.ท.) (TBC)

ผู้เข้าชม 9,730 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1060
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOk ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ (ป.ป.ท.) (TBC)

ISBN .978-616-24664-0-3

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
จำนวน: 277 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
Ÿ  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙
Ÿเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Ÿเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
หลักการประชาสัมพันธ์
เจาะข้อสอบ การประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top