หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ป.ป.ท. (TBC)

ผู้เข้าชม 9,771 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1062
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ป.ป.ท. (TBC)

ISBN .978-616-24663-7-3

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 274 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone 
 

สารบัญ

 ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ป.ป.ท.
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
 เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top