หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,595 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT605
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มกราคม 2560
จำนวน   : 437 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ประวัติความเป็นมา                                         
โครงสร้างการบริหาร                                         
ผู้บริหาร                                                 
วิสัยทัศน์                                                 
พันธกิจ                                                 
หน้าที่ความรับผิดชอบ                                         
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพลังงาน                                         
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                              

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550         
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                      
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                          

ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
องค์กรและการจัดการ                                
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน                                    
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม                                
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์                                    
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ                            
การตัดสินใจทางการจัดการ                                    
พื้นฐานการวางแผน                                        
การจัดการเชิงกลยุทธ์            
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน                                    
โครงการและการออกแบบองค์การ                                    
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                            
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                        
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                        
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์                            
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)                            
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                                    
การร้องทุกข์และการวินัย                                        
วินัย (Discipline)                                                
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง                                
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน                            
การวิเคราะห์งาน                                            
การจำแนกตำแหน่ง                                        
การสรรหา                                                        
การคัดเลือก                                            
การบรรจุแต่งตั้ง                                                
การประเมินค่างาน                                            
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                        
การวัดผลและการประเมินผล                                    
การกำหนดค่าตอบแทน                                        
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม                                
แรงงานสัมพันธ์                                            
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                                
พื้นฐานของพฤติกรรม                                         
การจูงใจพนักงาน                                         
ภาวะผู้นำ                                             
พื้นฐานการควบคุม                                         
การบริหารงานผลิต                                         

ส่วนที่ 4 การจัดทำสื่อ
การจัดทำสื่อ                                            
วิธีการใช้คำพูดเพื่องานประชาสัมพันธ์                                
ข่าว (News)                                                        
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์                                        
เอกสารประชาสัมพันธ์                                                
ภาพยนตร์ (Motion Pictures)                                         
วิทยุกระจายเสียง (Radio)                                            
การโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์                                     
เนื้อหาของสาร                                                     
การถ่ายทอดสาร                                             
ประเภทสื่อกราฟิก                                                    
การสื่อสารด้วยระบบเครื่องเสียง                                    
การสื่อสารด้วยเครื่องฉาย                                        

ส่วนที่ 5  การติดตามประเมินผลโครงการ  
องค์ประกอบของการประเมินผล                                        
ประเภทของการประเมินผล                                            
ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการ                                     
ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ                                
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินผลโครงการ                                
การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ                         
การประเมินประสิทธิผล                                         
การประเมินผลกระทบ                                         
ประเด็นและรูปแบบของการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง                 
การพิจารณาเงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ                             
รูปแบบของการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวงหลังจากทำโครงการ             
ประเด็นของการประเมินผลเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง                     
ปัญหาในการดำเนินงานประเมินผล                                     
การกำหนดตัวชี้วัด                                         

ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
ระบบเครือข่าย                                             
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                           
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                         
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                              

ส่วนที่ 7 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ                                     
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                            
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                                
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                            

ส่วนที่ 8 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                 
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                         
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548             
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                    
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล              
                     

                                        

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top