หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,805 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT634
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : กุมภาพันธ์ 2560

จำนวน   : 350 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                     
ความเป็นมา                                             
วัตถุประสงค์ของกองทุน                                      
อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                     
โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564                     
วิสัยทัศน์                                              
เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก                                      
พันธกิจ                                             
ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                             
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                             

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                          
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                     
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านพ.ศ. 2559         

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                             
ประเภทเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้สมาชิกขอรับการสนับสนุน                  
คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                     
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน                             
เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน                                 
การยื่นขอรับการสนับสนุน                                     
กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                    
การพิจารณาอนุมัติ                                         
การติดตามและรายงานผล                                     
ความรับผิดทางกฎหมายในงานกองทุน                                 
บทบาทหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน                                  
บทบาทหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ                             
ประวัติความเป็นมากรมการพัฒนาชุมชน                             
ความหมายของโลโก้กรมการพัฒนาชุมชน                             
ภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน                         
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจกรมการพัฒนาชุมชน                         
ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว                             
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน                             
โครงสร้างองค์กร กรมการพัฒนาชุมชน                                  
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                                 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                                         

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548                 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552      
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                        

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย                                          
อินเตอร์เน็ต                                             
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                                 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์                                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                         

ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                    
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548          
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข             
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                      
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                     

ส่วนที่ 7 สถานการณ์ปัจจุบัน
สถานการณ์ปัจจุบัน                                         

 

                   

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top