หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,884 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT636
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : กุมภาพันธ์ 2560

จำนวน   : 392 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                     
ความเป็นมา                                             
วัตถุประสงค์ของกองทุน                                      
อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                             
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 – 2564                 
วิสัยทัศน์                                              
เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก                                      
พันธกิจ                                             
ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                         
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                         

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                          
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                 
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านพ.ศ. 2559     

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                         
ประเภทเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้สมาชิกขอรับการสนับสนุน              
คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน                             
เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน                             
การยื่นขอรับการสนับสนุน                                     
กระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                
การพิจารณาอนุมัติ                                         
การติดตามและรายงานผล                                     
ความรับผิดทางกฎหมายในงานกองทุน                             
บทบาทหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน                                  
บทบาทหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ                             
ประวัติความเป็นมากรมการพัฒนาชุมชน                             
ความหมายของโลโก้กรมการพัฒนาชุมชน                             
ภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน                         
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจกรมการพัฒนาชุมชน                         
ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว                             
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน                             
โครงสร้างองค์กร กรมการพัฒนาชุมชน                              
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                                 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                                         

ส่วนที่ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                                     
งบการเงิน                                             
สมการบัญชี                                             
การวิเคราะห์รายการค้า                                     
ผังบัญชี                                             
สมุดรายวันชั้นต้น                                         
งบทดลอง                                             
การปรับปรุงรายการบัญชี                                     
กระดาษทำการ                                         
สมุดรายวันเฉพาะ                                         
การบริหารการเงิน                                         
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                                 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ                         
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน                     
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                                 
การบริหารลูกหนี้                                         
การบริหารสินค้าคงคลัง                                     
งบประมาณการลงทุน                                         
การคลังภาครัฐ                                         

ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                              
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555          

ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                  
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551                                     
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                 
 
ส่วนที่ 5 สถานการณ์ปัจจุบัน
สถานการณ์ปัจจุบัน              
                           

                

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top