หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมขนส่งทางบก ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,212 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT696
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมขนส่งทางบก ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 463 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมการขนส่งทางบก
ประวัติความเป็นมา                                        
ผู้บริหารระดับสูง                                        
หน้าที่รับผิดชอบ                                        
การแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก                             
วิสัยทัศน์                                            
พันธกิจ                                            
ค่านิยม                                                
ประเด็นยุทธศาสตร์                                        
เป้าประสงค์                                            
นโยบายและแผนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก        
แนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ                        
โครงสร้างกรมการขนส่งทางบกและผลการดำเนินงาน                    
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2563                    

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557        
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557    


ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ                                
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ                                
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ                                
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ                                
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                                    
การจัดมาตรฐานพัสดุ                                                
การจัดหา                                                        
การบริหารพัสดุคงเหลือ                                        
การจัดการคลังพัสดุ                                            
การขนส่ง                                                        
การบำรุงรักษา                                                    
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                                
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                        


ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์            
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                         
การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e - bidding)                             
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548             
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552     
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549             
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548     
แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.  2544     
    

                                                                                                                                                                                                      

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top