หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมขนส่งทางบก ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,147 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT697
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมขนส่งทางบก ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 437 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมการขนส่งทางบก
ประวัติความเป็นมา                                        
ผู้บริหารระดับสูง                                        
หน้าที่รับผิดชอบ                                        
การแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก                             
วิสัยทัศน์                                            
พันธกิจ                                            
ค่านิยม                                                
ประเด็นยุทธศาสตร์                                        
เป้าประสงค์                                            
นโยบายและแผนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก        
แนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ                        
โครงสร้างกรมการขนส่งทางบกและผลการดำเนินงาน                    
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2563                    

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557        
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557    

ส่วนที่ 3 ความรู้ตำแหน่งนิติกร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558                         
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                         
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                     
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557                     
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559                         
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                      
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                    

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย                                    
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557                     
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
                                                                                                                                                                                                             

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top