หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 2,566 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT705
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 442 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประวัติความเป็นมา                                         
สัญลักษณ์                                             
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                                 
วิสัยทัศน์                                             
พันธกิจ                                             
ยุทธศาสตร์                                             
กลยุทธ์                                             
วัฒนธรรมขององค์กร                                        
ค่านิยม                                             
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                     

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560         
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544         
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงแรงงาน                         
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน                 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                     
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ        
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                             
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522             
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558                            
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2558         

ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ แรงงาน                             
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2560                                     
สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง                                 
ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด                     
ค่าชดเชย                                            
สวัสดิการแรงงาน                                         
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างในประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม G7         

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                          
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์                                     
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                         
ระบบเครือข่าย                                         
อินเตอร์เน็ต                                             
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                             
การละเมิดสิทธิ์ซอฟแวร์                                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                         

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                        
ความรู้เกี่ยวกับสังคม                                         
ความรู้เกี่ยวกับการเมือง                                     
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                    
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)             
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                     
นโยบายของรัฐบาล                                         
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                

ส่วนที่  7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                                
แนวข้อสอบ พนักงานราชการ                                     
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์                             
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน
        

                                                                                 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top