หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตการ (กรมสรรพากร) ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,489 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT712
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตการ (กรมสรรพากร) ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 722 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร                                 
ภารกิจ                                                 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม                                    
สัญลักษณ์                                              
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร                         
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                     

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                             
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                     
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                     
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                    
อากรแสตมป์                                        
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                    
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                     
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                      
นโยบายการจัดเก็บภาษี                                     
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                             
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                             
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                                     
แหล่งภาษีอากร                                     
ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร                             
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล 
องค์กรและการจัดการ            
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน                
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม            
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์                
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ        
การตัดสินใจทางการจัดการ                
พื้นฐานการวางแผน                    
การจัดการเชิงกลยุทธ์    
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน        
โครงการและการออกแบบองค์การ        
โครงการและการออกแบบองค์การ
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์                            
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์                            
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Process)                        
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                                    
การร้องทุกข์และการวินัย                                        
วินัย (Discipline)                                        
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง                            
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน                        
การวิเคราะห์งาน                                        
การจำแนกตำแหน่ง                                        
การสรรหา                                                
การคัดเลือก                                                
การบรรจุแต่งตั้ง                                            
การประเมินค่างาน                                        
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                
การวัดผลและการประเมินผล                                
การกำหนดค่าตอบแทน                                    
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม                            
แรงงานสัมพันธ์                                            
การเข้าใจกลุ่มและทีมงาน                                
การจูงใจพนักงาน                                     

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548          
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540      
การร่างหนังสือราชการ    
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544    
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ    
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534แก้ไข(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
จริยธรรมของข้าราชการ                                     
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558     
สรุปสาระสำคัญ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
แนวข้อสอบ พัสดุ                                     
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557     
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
แนวข้อสอบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     

ส่วนที่ 5 สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ                              
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)             
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                     
นโยบายของรัฐบาล                                     
เศรษฐกิจพอเพียง                                     
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                     
ข่าวปัจจุบัน                                         
แนวข้อสอบ สรรพากร                                     

ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ                
GRAMMAR AND VOCABULARY                            
VOCABULARY                                        
Reading Comprehension    

                                                                                                                    

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top