หมวดสินค้าหลัก

เป็นมากกว่ากฏหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ท้องถิ่น (กฏหมาย๙ ฉบับ) กฏหมาย(ฉบับเต็ม)+สาระสำคัญ เจาะข้อสอบกว่า ๕๐๐ ข้อ ทุกตำแหน่งต้องสอบ อ่านแล้วเข้าใจง่าย (พี่โอ)

ผู้เข้าชม 1,196 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PO001
  • ราคาพิเศษ : 315 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

เป็นมากกว่ากฏหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ท้องถิ่น (กฏหมาย๙ ฉบับ) กฏหมาย(ฉบับเต็ม)+สาระสำคัญ เจาะข้อสอบกว่า ๕๐๐ ข้อ ทุกตำแหน่งต้องสอบ อ่านแล้วเข้าใจง่าย (พี่โอ)

พิมพ์     : พฤสจิกายน 2559 

จำนวน  :  415 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของกรมส่งเสริมการปกครอง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับเมืองพัทยา
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ
- เจาะข้อสอบ (พร้อมเฉลย)
เจาะข้อสอบกฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พร้อมเฉลย)
สรุปวันบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น
ข้อมูลจำนวน อปท.

 

จัดทำโดย...PO/ พี่โอ (นักล่าสนามสอบ)

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top